Estatuts

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L’Associació de Mares i Pares d’ Alumnes de Puigcerver està constituïda a la població de Reus, inscrita amb el número 388 de la secció 1a del Registre de Tarragona, i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, dret a l’ educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’ aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret de l’ associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:

 1. Donar suport i assistència als membres de l’ associació i, en general, als pares i mares d’ alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
 2. Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consell escolar del centre.
 3. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 4. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en elaboració de directrius per a la programació d’ activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 5. Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’ específic de responsabilització en l’educació familiar.
 6. Promoure i realitzar tota mena d’activitats físiques i esportives.

Article 3

El domicili de l’ associació queda fixat al carrer Astorga, 13 de Reus, i el seu àmbit d’ activitats principal es circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis i sòcies

Article 4

Poden ser socis i sòcies de l’ associació els peres i mares d’ alumnes o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.

L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a legal d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels socis i sòcies:

 1. Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als col·laboradors de l’anomenada Junta, que seran traslladats a la Junta en les seves reunions.
 2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
 3. Elegir i ser elegits membres de la Junta.
 4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
 5. Consultar els llibres de l’ associació.

Són deures dels socis i sòcies:

 1. Contribuir econòmicament a sostenir l’ associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
 2. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans se govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’ entitat.

Article 6

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’ un escrit adreçat al

president/a.

 1. Pèrdua de la condició de pare o mare d’ alumne, de la pàtria potestat

o de la representació legal.

 1. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta              

Directiva.

 1. Ús de l’ associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a

les assumides estatutàriament per l’entitat.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7

 1. L’ Assemblea General és l’ òrgan sobirà de l’ associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’ associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’ aquest òrgan.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’ assembles General, incloent – hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’ Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’ activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’ import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’ associació i aprovar la gestió feta per l’ òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’ associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’ associacions i separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’ utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i baixes d’ associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’ associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’ Assemblea General.

Article 9

 1. L’ Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’ any, dins els mesos compresos entre setembre i octubre, ambdós inclosos.
 2. L’ òrgan de govern pot convocar l’ Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’ assembles ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

 1. L’ Assemblea és convocada per l’ òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ ordre del dia, el lloc, la data i l’ hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat als associats i associades.
 3. Les reunions de l’ Assemblea general les presideix el president/a de l’ associació. Si no hi és, l ‘han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el vocal de la Junta de més edat. Hi ha d’ actuar com a secretari/a qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari/a redacta l’ acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió l’ Assemblea General es llegeix l’ acta de la sessió anterior a fi que s’ aprovi o s’ esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’ acta i qualsevol altra documentació ha d’ estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 11

 1. L’ Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’ associats/es presents o representants.
 2. El 10% dels associats/es poden sol·licitar a l’ òrgan de govern la inclusió en l’ ordre del dia d’ un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’ hagi convocat l’ Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ ha de reunir. L’ assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ ordre del dia, llevat que s’ hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’ una nova assemblea general.

Article 12

 1. En les reunions de l’ Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’ associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’ associació, la constitució d’ una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i de la disposició o alienació de bens, es requereix una majoria qualificada dels associats/es presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’ elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i sòcies i els seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

 1. Regeix, administra i representa l’ associació la Junta Directiva, que encara que pot ser diferent, ha d’ incloure necessàriament un president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i els/les vocals (col·laboradors).
 2. L’ elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i sòcies, es fa per votació de l’ Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’ haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’ han de comunicar al Registre d’ Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint, que ha d’ incloure també l’ acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 14

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys sense prejudici que puguin ser reelegits. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’ han de cobrir en la primera reunió de l’ Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’ associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’ extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit que n’ exposi els motius.
 2. Malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec.
 3. Baixa com a membres de l’ associació.
 4. Sanció per una falta comesa en l’ exercici del càrrec.

Article 15

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’ associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’ Assembles General, d’ acord amb les normes, institucions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’ accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’ Assemblea General la defensa dels interessos de l’ associació.
 4. Proposar a l’ Assemblea General la defensa de l’ establiment de les quotes que els membres de l’ associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’ adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’ estat de comptes de cada exercici a l’ Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l ‘exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’ associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l ‘associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’ hagin d’ encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
 • Subvencions o altres ajuts
 • L’ ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana,
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’ estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’ estalviar i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’ article 28.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’ Assemblea General.
 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’ una manera específic a algun altre òrgan de govern de l’ associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada cada trimestre. Per decisió de la Junta es pot establir una altra periodicitat.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 17

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’ assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple dels vots dels assistents.

Article 18

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats un una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords de la Junta directiva s’ han de fer constar en el llibre d’ actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ ha de llegir l’ acta de la sessió anterior perquè s’ aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 20

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
 1. Dirigir i representar legalment l’ associació, per delegació de l’ Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’ Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’ empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’ Assembles General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’ associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’ Assemblea General o la junta Directiva.
 1. El president/a és substituït, en cas d’ absència o malaltia, pel vicepresident/ta.

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’ associació, com també l ‘elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en els dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 22

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’ associació; aixecar, redactar i signa les actes de les reunions de l’ Assemblea General i la Junta directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’ associació que vulguin formar-los, que n’ han d’ assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ ha de preocupar d’ analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’ associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’ Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, herències o llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’ altres ingressos que puguin obtenir – se.

Article 26

Tots els membres de l’ associació tenen l’ obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l ‘Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’ Assemblea General pot establir quotes d’ ingrés, quotes periòdiques anuals – que s’ abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic queda tancat en data 30 de juny de cada any.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’ estalvis obertes en establiments de crèdit o d’ estalvi, hi han de figurar les signatures del tresorer/a e el secretari/ària.

Per poder disposar de fons cal disposar d’ ambdues signatures.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L’ òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’ una amonestació fins a l’ expulsió de l ‘associació, segons el que estableix el reglament intern.

El procediment sancionador s’ inicia d’ ofici o bé com a conseqüència d’ una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l’ expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’ adopta aquest òrgan de govern també dins d’ un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que hi tingui lloc.

 

Capítol X. Dissolució

Article 30

L’ associació pot ser dissolta si ho acorda l’ Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’ Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l ‘associació, com a la finalitat, l’ extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’ Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’ associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ ha de lliurar directament a l’ entitat pública o privada sense afany de lucre que dins de l’ àmbit territorial d’ actuació de l’ associació hagi destacat més en la seva activitat en favor d’ obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’ execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’ aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’ Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Reus, 26 d’ octubre de 2011

Diligencia per fer constar que els presents estatuts són els aprovats i rectificats per l’ Assemblea General de data Reus 26 d’ octubre de 2011.

Noemí Pérez Domènech – Presidenta            Josepa Aguilar Mas – Secretària